Tag: inbreuk

AVG en informatie verschaffen

Bij de AVG is transparantie van groot belang. Er worden duidelijke eisen gesteld aan de informatie die moet worden verschaft bij:

  1. de verwerving van persoonsgegevens
  2. bij een onverhoopte inbreuk

Hieronder zijn de informatie-eisen die worden gesteld aan de informatieverschaffing voor beide situaties grafisch weergegeven.

Wellicht stimuleert dat de beeld- en begripsvorming over een belangrijk onderdeel van de AVG dat geregeld moet worden voor 25 mei 2018.

Implementatie dient uiteraard op basis van de feitelijke wetsteksten te geschieden.

Te verschaffen informatie – bij verwerven persoonsgegevens

Als persoonsgegevens worden verworven moet de juiste informatie worden verschaft aan betrokkene. Bij direct contact met betrokkene geldt artikel 13. Bij indirect verworven persoonsgegevens (verwerving via derde partij) geldt artikel 14. Hieronder, voor de beeldvorming, een overzicht van de te verstrekken informatie (aan betrokkene).

Te verschaffen informatie – bij inbreuk op privacy

In het onverhoopte geval dat er een inbreuk is op de privacy van persoonsgegevens (zie artikel 4 voor definities), dient uw organisatie op de juiste wijze informatie te verschaffen aan betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder, voor de beeldvorming, een schematisch overzicht van dit protocol (artikel 33 en 34).