Tag: Recht van Betrokkene

AVG en Transparantie

Een belangrijk beginsel bij de AVG is transparantie (artikel 12).

Zo moet u de betrokkene correct informeren over uw doelstelling (m.b.t. de persoonsgegevens) en de rechten van de betrokkene, zowel in het geval u rechtstreeks de persoonsgegevens van betrokkene verwerft (artikel 13), maar ook als u deze via een derde partij verwerft (artikel 14). Het bewijs van toestemming moet worden vastgelegd in een toestemmingsregister (artikel 7 en 8).

De betrokkene heeft recht op inzage in de gegevens die u heeft van betrokkene (artikel 15) in een bruikbaar formaat (artikel 20), recht op rectificatie van de gegevens (artikel 16) , recht op beperking van de verwerking (artikel 18), en recht op wissing/vergetelheid (artikel 17). Uiteraard moet de betrokkene, correct in kennis worden gesteld over de aanpassing in uw registratie (artikel 19).

Als er binnen uw organisatie onverhoopt een inbreuk is op persoonsgegevens, dan moet dit binnen 72 uur worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (artikel 33) en moet u bovendien de betrokkene(n) een mededeling doen van deze inbreuk (artikel 34).

Elke verwerking moet worden vastgelegd in een verwerkingsregister (artikel 30) en als u de intentie heeft een verwerking te doen, waarbij een potentieel probleem kan optreden, dient u een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (artikel 35) te doen en bij hoog risico de Autoriteit Persoonsgegevens vooraf te raadplegen (artikel 36).

Conclusie: Op het gebied van communicatie, registratie (ICT) en verwerking (proces) moet er veel worden geregeld. Bewustwording in uw organisatie, bij uw management en medewerkers is essentieel om dit tijdig in goede banen te leiden.